How can we help? Take a look and see for yourself

How can we help? Take a look and see for yourself

How can we help? Take a look and see for yourself. The Team of Legal Advisors of Spolki24.net service will guide you through every stage related to foundation and registration of a company, as well as, division, merger or conversion of companies. Spółki24.net provide assistance on every stage of the process of founding companies, not […]

Korzyści z prowadzenia organizacji pożytku publicznego

Korzyści z prowadzenia organizacji pożytku publicznego

Zwolnienie organizacji pożytku publicznego z podatku dochodowego w zakresie podatku dochodowego zwolnione od tego podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej; w zakresie podatku od nieruchomości zwolnione od tego podatku w całości nieruchomoś...

Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Odpłatna działalność pożytku publicznego Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy...

Zasady uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego

Zasady uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego

Zasady uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego Uzyskanie statusu wymaga łącznego spełnienia następujących wymagań: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosun...