Zasady uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego

Zasady uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego

Uzyskanie statusu wymaga łącznego spełnienia następujących wymagań:

  • prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (działalność gospodarcza może być wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego)
  • przeznaczanie nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego
  • posiadanie statutowego kolegialnego organu kontroli lub nadzoru, odrębnego od organu zarządzającego i niepodlegającego mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, którego członkowie spełniają określone warunki
  • spełnianie określonych warunków przez członków organu zarządzającego
  • określona treść statutu

Kto i na jakich warunkach może się starać o status OPP

  • status organizacji pożytku publicznego uzyskuje się na wniosek składany do sądu rejestrowego;
  • uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego jest możliwe po 2 latach nieprzerwanego prowadzenia działalności pożytku publicznego.
  • prowadzona działalność pożytku publicznego w każdym prowadzonym zakresie musi być udokumentowana.