Organizacja pożytku publicznego

 Organizacja pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego działają na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja pożytku publicznego to określona jednostka, która uzyskała, po spełnieniu wymaganych warunków, określony status (stan prawny) potwierdzony stosownym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego związane jest z pewnymi przywilejami.

Jak założyć organizację pożytku publicznego?

O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które:
    – nie działają w celu osiągnięcia zysku
    – przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
    – nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.