Łączenie spółek osobowych

Łączenie spółek osobowych

Połączenie spółek wymaga pisemnego uzgodnienia planu połączenia między łączącymi się spółkami. Plan połączenia spółek osobowych musi być zawsze sporządzony, gdy udział w połączeniu bierze spółka kapitałowa. Natomiast, co do zasady, przygotowanie planu połączenia, gdy łączą się wyłącznie spółki osobowe, przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej nie jest obowiązkowe chyba, że jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna albo gdy spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna. Sporządzenie planu połączenia jest również obowiązkowe, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek osobowych zażąda zbadania planu połączenia przez biegłego.

Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek.

Gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna, plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. W innym przypadku plan połączenia należy poddać badaniu biegłego, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, której jest wspólnikiem, pisemny wniosek, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia.

 Zasady łączenia spółek osobowych

Łącząca się spółka zawiadamia wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników, o zamiarze połączenia się z inną spółką, nie później niż na sześć tygodni przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej i uchwały wszystkich wspólników łączącej się spółki osobowej, podjętych odpowiednią większością głosów.

Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej zgłoszą do sądu rejestrowego połączenie spółek w celu wpisania do rejestru.