Czym są fundacje i jak działają?

Czym są fundacje i jak działają?

Fundacje działają na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Fundacja jest jednostką organizacyjną typu zakładowego, wyposażoną w osobowość prawną, utworzoną z inicjatywy osób fizycznych bądź prawnych w celu realizacji, w sposób trwały i na podstawie wpływów uzyskanych z przekazanego majątku, celów użyteczności publicznej wskazanych w akcie fundacyjnym. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundacji przysługuje status organizacji społecznej.

Istotnymi cechami fundacji według prawa polskiego są:

  • majątek,
  • cel publiczny,
  • struktura organizacyjna nie mająca korporacyjnego charakteru, wyposażona w osobowość prawną.

Można wyróżnić następujące typy fundacji

  • fundacje publiczne i fundacje prywatne,
  • fundacje non profit i not for profit.

Cele fundacji

Zakres możliwości w zakresie wyboru celu fundacji jest bardzo szeroki. Ważne jest aby cel miał charakter społecznie lub gospodarczo użyteczny. Praktycznie fundacje mogą realizować każdy cel charytatywny lub społecznie albo gospodarczo użyteczny, o ile nie leży w interesie kręgu osób związanych z fundatorem albo w interesie samego fundatora. Ustawa o fundacjach zawiera przykładowy charakter celów wskazując na ochronę zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświatę i wychowanie, kulturę i sztukę, opiekę i pomoc społeczną, ochronę środowiska oraz opiekę nad zabytkami.