Zasady opodatkowania fundacji

Podatki w fundacjach

Zgodnie z ustawą o fundacjach nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Obecnie zwolnienie to nie ma większego znaczenia, gdyż obecnie podatkiem tym obciążone jest wyłącznie nabycie majątku przez osoby fizyczne, podczas gdy fundacja prywatna jest osobą prawną.

Fundacje mogą również skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od tego podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

W części przeznaczonej na te cele. Cele podlegające zwolnieniu muszą wynikać wprost ze statutu organizacji. Dodatkowo statutowa działalność prowadzona przez fundację musi ściśle pokrywać się ze wskazanymi celami. Wskazać jednak należy, że istnieją pewne kategorie dochodów wyłączonych spod tego zwolnienia.

Opodatkowanie fundacji

Jeśli fundacja ma status organizacji pożytku publicznego może ona skorzystać ze znacznie szerszego zwolnienia. Zwolnione z podatku dochodowego są bowiem dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;

Dodatkowo zwolnione od podatku dochodowego są składki członkowskie w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Do przychodów nie jest również zaliczany fundusz założycielski;

Fundacja odprowadza podatek od towarów i usług, gdy realizuje zadania statutowe odpłatnie lub gdy – prowadząc działalność gospodarczą – świadczy odpłatne usługi bądź odpłatną dostawę towaru. Wykonywanie przez fundację wyłącznie zadań statutowych nieodpłatnie nie podlega podatkowi od towarów i usług.