Zasady opodatkowania stowarzyszeń. Podatek od stowarzyszeń.

Podatek od stowarzyszeń

towarzyszenia mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od tego podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Cele podlegające zwolnieniu muszą wynikać wprost ze statutu organizacji. Dodatkowo statutowa działalność prowadzona przez stowarzyszenie musi ściśle pokrywać się ze wskazanymi celami. Wskazać jednak należy, że istnieją pewne kategorie dochodów wyłączonych spod tego zwolnienia

 Zasady opodatkowania stowarzyszeń

  • dodatkowo zwolnione od podatku dochodowego są składki członkowskie w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą;
  • jeśli stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego może skorzystać ze znacznie szerszego zwolnienia. Zwolnione z podatku dochodowego są bowiem dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.