Rejestracja spółki partnerskiej

Rejestracja spółki partnerskiej

Spółka partnerska jest spółką osobową, której główną cechą jest możliwość jej tworzenia tylko w celu wykonywania wolnego zawodu. Wspólnikami, zwanymi w spółce partnerskiej partnerami, mogą być tylko osoby fizyczne. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego, a także przedstawiciele specjalizacji, którym status wolnego zawodu nadaje ustawa szczególna.

Założenie i funkcjonowanie spółki partnerskiej

 • Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
 • Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
 • Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi.
 • Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeśli przewidziano, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.;
 • w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów;
 • firmę i siedzibę spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Jak założyć spółkę partnerską ?

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W razie zobowiązania się wspólnika do wniesienia do partnerskiej wkładu w postaci własności nieruchomości umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego, zaś w postaci przedsiębiorstwa formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru. W sprawach nieuregulowanych w przepisach dotyczących spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Oznacza to, że w zakresie założenia i powstania spółki partnerskiej, w tym w zakresie wysokości i rodzaju wkładów do spółki odpowiednie zastosowanie mają przepisy o spółce jawnej.

Zasady opodatkowania spółki partnerskiej

 • Spółka partnerska nie jest podatnikiem podatku dochodowego.
 • Podatek dochodowy płacą we własnym imieniu jej poszczególni wspólnicy jako osoby fizyczne. Przychody z udziału w spółce partnerskiej u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami (niezwiązanymi z działalnością spółki) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.