Podział spółek

Kodeks spółek handlowych przewiduje instytucję podziału spółek. W przeciwieństwie do łączenia spółek, którego uczestnikiem łączenia może być spółka osobowa, instytucja prawna podziału spółek została zastrzeżona tylko dla spółek kapitałowych. Spółki uczestniczące w podziale, tj. spółka dzielona oraz spółki przejmujące albo nowo zawiązane w wyniku podziału, muszą być spółkami kapitałowymi. Spółka osobowa ani nie może być podzielona ani też nie może w procesie podziału spółki kapitałowej występować jako spółka przejmująca albo nowo zawiązana.

Nie jest również dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości. Nie może być także dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Podział spółek polega na przekazaniu składników majątkowych zarówno pasywów, jak i aktywów spółki dzielonej bez przeprowadzania likwidacji do dwóch lub więcej już istniejących spółek lub spółek nowo tworzonych z jednoczesnym skutkiem w postaci rozwiązania spółki dzielonej albo utrzymania jej bytu prawnego (podział przez wydzielenie) z zachowaniem tożsamości praw i obowiązków spółki dzielonej.

Podział może być dokonany:

  • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);
  • przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);
  • przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
  • przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).