spolki24.net
Obsługa Prawna Twojej Spółki

Zadzwoń 600-978-707 lub napisz biuro@spolki24.net
90-056 Łódź ul. Roosevelta 17
01-548 Warszawa ul. Stefana Czarnieckiego 21/23
Kompleksowa opieka prawna nad Twoją spółką

Zakładanie fundacji

1) Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.2) Proces założenia fundacji rozpoczyna dokonanie aktu fundacyjnego przez fundatora. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Fundator oprócz określenia celu fundacji, powinien przeznaczyć na rzecz fundacji, na realizację tego celu, pewien majątek. Na fundusz założycielski składać się mogą pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchome oddane na własność fundacji.

Jak założyć fundację ? Rejestracja fundacji

3) Kolejnym etapem jest sporządzenie statutu fundacji. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną.


4) Ostatnim etapem tworzenia fundacji jest jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie fundacje, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie, wpisywane są do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; oprócz tego fundacje prowadzące działalność gospodarczą wpisywane są również do rejestru przedsiębiorców. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.