spolki24.net
Obsługa Prawna Twojej Spółki

Zadzwoń 600-978-707 lub napisz biuro@spolki24.net
90-056 Łódź ul. Roosevelta 17
01-548 Warszawa ul. Stefana Czarnieckiego 21/23
Kompleksowa opieka prawna nad Twoją spółką

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna stanowi podstawowy, a zarazem modelowy typ handlowej spółki osobowej. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Wspólnikami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz tzw. niepełne osoby prawne, tj. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale wyposażone przez ustawę w zdolność prawną.

W spółce jawnej obowiązuje zasada solidarnej odpowiedzialności każdego wspólnika za zobowiązania spółki całym jego majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny, co oznacza, że wierzyciel spółki (a nie wspólnika) może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. 


Jak założyć spółkę jawną ?

 • Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.
 • Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.
 • Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników. Te zasady można zmienić w umowie spółki przy czym  nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników.
 • Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 • przedmiot działalności spółki;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Zasady zawiązania spółki jawnej

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku przeniesienia na spółkę własności nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. Gdyby przedmiotem wkładu do spółki jawnej było przedsiębiorstwo wówczas pod rygorem nieważności wymagana jest forma pisemna z notarialnym poświadczeniem podpisów


Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.


Wkłady do spółki mogą być pieniężne i niepieniężne. W tym ostatnim przypadku mogą to być aporty, a także usługi, praca i prawa niezbywalne wnoszone konstytutywnie. Wśród wkładów możemy wyróżnić ponadto wkłady wnoszone na własność i wkłady oddane do korzystania. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę.


Spółka jawna w organizacji nie ma zdolności prawnej. W związku z tym spółka jawna w organizacji nie może we własnym imieniu nabywać praw ani zaciągać zobowiązań. Nabywanie praw czy zaciągnięcie zobowiązań następuje zatem we wspólnym imieniu przyszłych wspólników.


Istnieje możliwość rejestracji spółki jawnej poprzez złożenie stosownego wniosku w systemie internetowym. Umowa spółki nie wymaga wówczas formy pisemnej, ale jej postanowienia są określone w ramach wzorca umowy załączanego do wniosku i nie można ich na etapie sporządzania wniosku sformułować inaczej.


Zasady opodatkowania spółki jawnej

 • Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego.
 • Podatek dochodowy płacą we własnym imieniu jej poszczególni wspólnicy jako osoby fizyczne. Przychody z udziału w spółce jawnej u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami (niezwiązanymi z działalnością spółki) podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 • Spółki jawne osób fizycznych, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Proces rejestracji spółki jawnej

 • 1. Klient przekazuje drogą elektroniczną niezbędne informacje w celu przygotowania dokumentów: obejmujące między innymi firmę spółki, dane wspólników, wielkość udziału w zysku, określenie wkładów.

  2. W ciągu dwóch dni roboczych przygotowywany jest wzór umowy i umawiany termin podpisania umowy.

 • 3. Zawarcie umowy.

  4. Podpisanie przygotowywanych przez Kancelarię Prawną dokumentów.

  5. Rejestracja spółki w rejestrze i nadanie numerów NIP I REGON ( przeciętny termin rejestracji do 14 dni ).

Zalety spółki jawnej

Łatwość, szybkość i niskie koszty założenia spółki

Poza szczególnymi przypadkami nie ma konieczności zawierania umowy w formie aktu notarialnego, co pozwala uniknąć kosztów notarialnych. Założenie spółki wiąże się z kosztami rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS (wpis 600 zł).

Duża elastyczność w zakresie wkładów

Brak minimalnych wymogów, co do wartości wkładów. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Przedmiotem aportu może być także świadczenie pracy bądź usług albo prawo niezbywalne.

Niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności

Proste zasady księgowości, - możliwość korzystania ze zryczałtowanych form opodatkowania, jak również prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zamiast pełnej księgowości).

Jednostopniowe opodatkowanie

Opodatkowanie występuje tylko na poziomie wspólników, a nie jak np. w spółkach kapitałowych na poziomie spółki i wspólników.