Opodatkowanie uczestnictwa w programach motywacyjnych, cz. 1

Coraz częstszą metodą wynagradzania pracowników lub członków organów w spółkach kapitałowych jest przyznanie tym osobom szczególnych instrumentów emitowanych na podstawie różnego rodzaju programów motywacyjnych. Takie instrumenty mogą przyjmować różne formy: opcji, tzw. RSU (Restricted Stock Unit) czy tzw. akcji/udziałów wirtualnych lub fantomowych (Virtual Shares, Phantom Shares) i mogą inkorporować w sobie różnego typu prawa np. do objęcia udziałów lub akcji, nieodpłatnego otrzymania akcji czy otrzymania określonej kwoty pieniężnej. Ponieważ tego typu programy mają charakter motywacyjny, realizacja korzyści z nich płynących jest uzależniania od określonych warunków, które mają mobilizować pracowników/członków organów do pracy na rzecz spółki. Istotnym problemem, budzącym rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych, pozostawała zaś kwestia opodatkowania korzyści uzyskiwanych przez uczestników  takich programów. Dodatkowo  1 stycznia 2018 ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  rozstrzygająca wątpliwości przynajmniej, co do części tego typu programów. Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Istotnym zagadnieniem dla wszystkich osób sprawujących funkcje w zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest ryzyko związane z zajmowanym stanowiskiem. Związane jest ono z odpowiedzialnością członków zarządu, która przyjmuje różne formy: odpowiedzialności karnej, cywilnej (wobec spółki lub wobec wierzycieli spółki), odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki. Czytaj dalej

Sprawozdawczość w spółce z o.o.- terminy

Na podmiotach zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ciążą określone obowiązki sprawozdawcze. Co i kiedy należy sporządzić oraz gdzie i kiedy złożyć? I jakie sankcje grożą za naruszenie obowiązków w tym zakresie? Czytaj dalej

Uchwały wspólników w spółce z o.o. a przepisy Kodeksu Cywilnego o formie czynności prawnych

Sporo kontrowersji w praktyce budziła kwestia konieczności zachowania dla uchwał wspólników w  spółce z o.o. formy szczególnej nie wynikającej wprost z przepisów Kodeksu  Spółek Handlowych, a przewidzianej w przepisach Kodeksu Cywilnego, które mogą mieć zastosowanie do kwestii uregulowanych Kodeksem Spółek Handlowych bądź wprost bądź odpowiednio (art. 2 K.s.h.) Czytaj dalej

Konwersja pożyczki a nowe przepisy o opodatkowaniu przychodu z tytułu aportów

Jeszcze do niedawna  jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, traktowanym jako korzystny z punktu widzenia podatkowego, była tak zwana konwersja wierzytelności na udziały. Wyjaśnijmy – z taką konwersją mamy do czynienia, gdy wspólnicy spółki są wierzycielami spółki (najczęściej z tytułu pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników), jednocześnie będąc zobowiązanymi wobec spółki do wniesienia do niej wkładów w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym i dochodzi do pokrycia ich wkładów wierzytelnością z tytułu udzielonej pożyczki. Czytaj dalej

Rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji

Problematyka rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji jest zagadnieniem budzącym w orzecznictwie i doktrynie sporo kontrowersji na kilku płaszczyznach. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę ja jeden z aspektów tego problemu, a mianowicie na to, na czyje ręce należy złożyć taką rezygnację.

Do tej pory rysowało się w tym zakresie w praktyce przynajmniej kilka stanowisk.

Czytaj dalej