Sprawozdawczość w spółce z o.o.- terminy

Na podmiotach zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ciążą określone obowiązki sprawozdawcze. Co i kiedy należy sporządzić oraz gdzie i kiedy złożyć? I jakie sankcje grożą za naruszenie obowiązków w tym zakresie? Czytaj dalej

Uchwały wspólników w spółce z o.o. a przepisy Kodeksu Cywilnego o formie czynności prawnych

Sporo kontrowersji w praktyce budziła kwestia konieczności zachowania dla uchwał wspólników w  spółce z o.o. formy szczególnej nie wynikającej wprost z przepisów Kodeksu  Spółek Handlowych, a przewidzianej w przepisach Kodeksu Cywilnego, które mogą mieć zastosowanie do kwestii uregulowanych Kodeksem Spółek Handlowych bądź wprost bądź odpowiednio (art. 2 K.s.h.) Czytaj dalej

Konwersja pożyczki a nowe przepisy o opodatkowaniu przychodu z tytułu aportów

Jeszcze do niedawna  jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, traktowanym jako korzystny z punktu widzenia podatkowego, była tak zwana konwersja wierzytelności na udziały. Wyjaśnijmy – z taką konwersją mamy do czynienia, gdy wspólnicy spółki są wierzycielami spółki (najczęściej z tytułu pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników), jednocześnie będąc zobowiązanymi wobec spółki do wniesienia do niej wkładów w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym i dochodzi do pokrycia ich wkładów wierzytelnością z tytułu udzielonej pożyczki. Czytaj dalej

Zakładanie spółek prawa polskiego przez cudzoziemców

Z roku na rok wzrasta liczba spółek zakładanych w Polsce przez cudzoziemców. Dziś przyjrzymy się tej kwestii i przybliżymy podstawowe regulacje prawne odnoszące się do podejmowania i wykonywania przez cudzoziemców działalności w formie polskich spółek prawa handlowego.  W pierwszej kolejności zwrócimy uwagę na przepisy prawa odnoszące się do zakładania spółek przez osoby fizyczne (kwestie założycieli- zagranicznych osób prawnych pozostawiamy na odrębny wpis). Czytaj dalej

Rezygnacja członka zarządu z pełnionej funkcji

Problematyka rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji jest zagadnieniem budzącym w orzecznictwie i doktrynie sporo kontrowersji na kilku płaszczyznach. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę ja jeden z aspektów tego problemu, a mianowicie na to, na czyje ręce należy złożyć taką rezygnację.

Do tej pory rysowało się w tym zakresie w praktyce przynajmniej kilka stanowisk.

Czytaj dalej