Rodzaje spółek, część 1

W przepisach prawa polskiego „spółka” oznacza tak naprawdę kilka różnych instytucji prawnych- podmioty będące osobami prawnymi, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną (tzw. „ułomne osoby prawne”), a nawet twory, które tak naprawdę nie są odrębnymi podmiotami. Jakie rodzaje spółek możemy wyróżnić? Czytaj dalej

Spółki Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego) a zwolnienie od PCC

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14, dalej „upcc”) regulująca – jak sama nazwa wskazuje- opodatkowanie określonych czynności cywilnoprawnych (np. umów) zawiera szereg zwolnień od opodatkowania, zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych. Wśród tych ostatnich jedno dotyczy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Czy to zwolnienie ma zastosowanie do jednoosobowych spółek kapitałowych tych podmiotów? Czytaj dalej

Wartość bilansowa a zdolność przekształceniowa

Jednym z etapów przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową jest sporządzenie planu przekształcenia, który powinien zawierać  wycenę majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 5847 KSH wycena ta powinna się opierać na ustaleniu wartości bilansowej majątku. Czasem okazuje się jednak, że wartość bilansowa jest ujemna lub zbyt niska w stosunku do minimów kapitałowych dla danej spółki. Co wtedy? Czy uniemożliwia to przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową? Czytaj dalej

Opodatkowanie uczestnictwa w programach motywacyjnych, cz. 1

Coraz częstszą metodą wynagradzania pracowników lub członków organów w spółkach kapitałowych jest przyznanie tym osobom szczególnych instrumentów emitowanych na podstawie różnego rodzaju programów motywacyjnych. Takie instrumenty mogą przyjmować różne formy: opcji, tzw. RSU (Restricted Stock Unit) czy tzw. akcji/udziałów wirtualnych lub fantomowych (Virtual Shares, Phantom Shares) i mogą inkorporować w sobie różnego typu prawa np. do objęcia udziałów lub akcji, nieodpłatnego otrzymania akcji czy otrzymania określonej kwoty pieniężnej. Ponieważ tego typu programy mają charakter motywacyjny, realizacja korzyści z nich płynących jest uzależniania od określonych warunków, które mają mobilizować pracowników/członków organów do pracy na rzecz spółki. Istotnym problemem, budzącym rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych, pozostawała zaś kwestia opodatkowania korzyści uzyskiwanych przez uczestników  takich programów. Dodatkowo  1 stycznia 2018 ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  rozstrzygająca wątpliwości przynajmniej, co do części tego typu programów. Czytaj dalej

Pcc od aportów a klauzula stand-still

Przy zakładaniu spółek czy ich dodatkowej kapitalizacji, zmianach umów spółek, przekształceniach, łączeniach lub podziałach ważny aspektem zawsze jest podatkowa strona takich operacji. Ze względu na skomplikowanie naszego systemu podatkowego ocena prawno-podatkowa poszczególnych czynności bardzo często rodzi istotne wątpliwości. Aktualnie jednym z budzących rozbieżności problemów w tym zakresie jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych operacji wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek kapitałowych. Dobra wiadomość  dla podatników jest taka, że coraz liczniej reprezentowana jest linia orzecznicza  dla nich korzystna.

Czytaj dalej

Wpłata wspólnika na konto spółki cywilnej a pcc

Kontynuując omamianie kwestii związanych działalnością spółek cywilnych warto poruszyć interesującą kwestie finansowania działalności takiej spółki przez jej wspólników z wykorzystaniem ich prywatnych środków  majątkowych. Często  w praktyce jest bowiem tak, że wspólnicy, nim spółka zacznie na siebie zarabiać ,wspomagają jąm bądź to dokonując wpłat z własnych rachunków na konto spółki bądź też płacąc zobowiązania spółkowe np. faktury bądź rachunki za usługi, czy też ponosząc inne koszty. Czy taka praktyka jest dopuszczalna? I czy może mieć jakieś skutki, w szczególności podatkowe?

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatki

Wspólnicy spółki cywilnej jako powodowie w procesie

Sytuacja wspólników spółki cywilnej występujących w procesie po stronie pozwanej jest zasadniczo jasna. Wynika ona z konstrukcji solidarnej odpowiedzialności tych wspólników określonej wprost w przepisach. Zgodnie bowiem z art 864 K.C.. za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. To z kolei oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze wspólników zwalnia pozostałych.
W przypadku jednak gdy wspólnicy spółki cywilnej występują po stronie powodowej sytuacja jest bardziej skomplikowana. Czytaj dalej